YAYINLARIMIZ

Prof. Dr. YÜKSEL ERSOY

KİTAPLAR 

1.
Ignoranza ed Errore nel Diritto Penale (Ceza Hukukunda Bilmeme ve Hata) (Türkçe özetiyle), Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını n. 267, Ankara, 1968.
2. Çalışma Hürriyetine Karşı Suçlar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, n. 345, Ankara, 1973.
3. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 1989.
4. Uluslararası Ceza Hukuku Sorunları – Kuramsal Bir Yaklaşım Denemesi , Ankara, 1989.
5. Bosna-Hersek, Bir Hukukî Değerlendirme , Büyük Anadolu Grubu Yayını, Ankara, 1995.
6. Ceza Hukuku Genel Hükümler , İmaj Yayınevi, Ankara, 2002.


MAKALELER

1.
“Yabancı kadınla evlilik ve etkileri”, Adalet Dergisi, Mart 1966, yıl: 57, sayı: 3, sayfa: 249-274.
2. “Yeni bir Askerî Ceza Kanununa ihtiyaç ve hazırlanan tasarının ana esasları hakkında” (Dr. Ercüment Elibol ile birlikte), Askerî Adalet Dergisi, Temmuz 1966, yıl: 10, sayı: 39, sayfa: 3-18.
3. “Sözde suç ve işlenemez suç”, Adalet Dergisi, Haziran 1967, yıl: 58, sayı: 6, sayfa: 470-481.
4. “Belediye cezaları ve belediye zabıtası”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 1967, cilt: XXII, sayı: 1, sayfa: 135-149.
5. “Ceza hukukunda bilmeme ve hatanın hukukî-psikolojik anlamı”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Aralık 1967, cilt: XXII, sayı: 4, sayfa: 249-259.
6. “Onuncu Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Aralık 1969, cilt XXIV, sayı: 4, sayfa: 295-305.
7. “L’evoluzione storica ed i principî generali della legislazione penale turca” (Türk ceza mevzuatının tarihî gelişimi ve genel prensipleri), La Scuola Positiva, 1970, seri: 4, yıl: XII, fasikül: 4, sayfa: 525-540.
8. “Il laicismo nella Repubblica Turca” (Türkiye Cumhuriyeti’nde lâiklik), Dialogo Antidialogo, Aralık 1971, sayfa: 35-42.
9. “Adlî zabıta-idarî zabıta”, Bilimsel Öneriler, Ankara Barosu Yayınları, n: 2, Ankara, 1974, sayfa: 241-252. (Yayınlamış Bilimsel Toplantı Tebliği).
10. “La disciplina e gli aspetti penali dello sciopero nella legislazione turca” (Grevin Türk mevzuatında düzenlenmesi ve cezaî yönleri), XXIV Corso di Studi, Centro Internazionale Magistrati, Accademia Giuridica Umbra, Perugia, 1977. (Yayınlanmış Bilimsel Toplantı Tebliği).
11. “Muafen ithal olunan eşyaya ilişkin kaçakçılık suçu ve teşvik muafiyeti”, Prof. Dr. Fadıl Hakkı Sur’un Anısına Armağan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, no: 522, sayfa: 469-499.
12. “Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in Turchia”(Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve yerine getirilmesi), Prof. Dr. İlhan Öztrak’a Armağan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1994, cilt: 49, sayı: 1-2.
13. “Genel hukukî koruma çerçevesinde bilişim suçları”, Prof. Dr. Yılmaz Günal’a Armağan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1994, cilt: 49, no: 3-4, sayfa: 149-184.
14. “Avukatlıkta reklam yasağı ve ihtisaslaşma”, Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği, İstanbul Barosu Yayınları 1996, İstanbul, sayfa: 212-245, (Yayınlanmış Bilimsel Toplantı Tebliği).
15. “Eser sözleşmelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında mühendis-hukukçu ilişkileri”, İnşaat Sözleşmeleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1996, sayfa: 13-44.
16. “Yabancı para borçlarının dava edilmesi”, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: 51, sayı:1-4.
17. “History and Owerview of Trade Remedy Legislation since 1947”, The Compendium of Foreign Trade Remedy Laws, Leonard E. Santos, editor, American Bar Association, 1998, p.350-370.
18. “Hukukumuzda Ulusal ve Uluslararası Tahkim”, Finans Topluluğu Dergisi, Ekim-Aralık 1999, s. 11- 20.
19. “International Joint Ventures – Turkey”, International Joint Ventures, Matthew Bender & Company, New York, 2000.
20. “Türk Ceza Hukukunda Bilirkişilik ve Uygulamadan Doğan Sorunlar”, Ankara Barosu “Hukuk Kurultayı 2000”, Ankara, 2000, s. 427-465.
21. Chapter for “Turkey”, International Product Liability Law, Aspatore Books, Wsahington, 2004, s. 838.
22. “Abolition of Death Penalty in Turkey”, Digesta Turcica, Türkiye Barolar Birliği, s. I, Ankara, 2005, s. 35.


ÇEVİRİLER 

1.
Biyografik infaz dosyası konusunda araştırma” (Aldo Giobbi’den çeviri–Dr. Yılmaz Günal ile birlikte), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 1965, cilt: XX, sayı: 1, sayfa: 223-259.
2. “İtalyan Anayasasında cezaların ve emniyet tedbirlerinin birleştirilmesi sorunu”, (Alfredo Molari’den çeviri), Adalet Dergisi, Mayıs 1967, yıl: 58, sayı: 5, sayfa: 356-377.
3. “Modern hukukta taksirli suçun önemi” (Prof. Dr. Tullio Delogu’dan çeviri), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 1987, (Ayrıbasım).
4. “Benim Hukuk Felsefem” (William L. Prosser’den çeviri), Prof. Dr. Turan Güneş’e Armağan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1995, cilt: 50, sayı: 3-4.